Skip to Main content Skip to Navigation
Conference papers

Od rywalizacji o kontrolę nad skarbcem do zabójstwa brata królewskiego. Konflikt Jana bez Trwogi i Ludwika orleańskiego w świetle zbioru tekstów Usprawiedliwienia księcia Burgundii (1408-1409)

Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal-univ-orleans.archives-ouvertes.fr/hal-03551037
Contributor : Karol Skrzypczak Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, February 1, 2022 - 2:03:59 PM
Last modification on : Friday, March 18, 2022 - 11:27:46 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-03551037, version 1

Collections

Citation

Karol Skrzypczak. Od rywalizacji o kontrolę nad skarbcem do zabójstwa brata królewskiego. Konflikt Jana bez Trwogi i Ludwika orleańskiego w świetle zbioru tekstów Usprawiedliwienia księcia Burgundii (1408-1409). Władza, pieniądze i sława – konflikty na przestrzeni dziejów, Université pontificale Jean-Paul II, Jun 2019, Cracovie, Poland. ⟨hal-03551037⟩

Share

Metrics

Record views

15