Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Franske forbindelser - sømglattere fra vikingetidens Ribe

Torben Sode Bernard Gratuze 1 
1 IRAMAT-CEB - IRAMAT - Centre Ernest Babelon
IRAMAT - Institut de Recherches sur les Archéomatériaux
Résumé : Fra udgravningerne i Ribe findes en række fund af sømglattere fra både vikingetid og middelalder. Sømglattere blev brugt til strygning, glatning og imprægnering af ho-vedsageligt hørlærred og er fremstillet af et rundt stykke massivt glas med konveks overside og nærmest flad bund. Både arkæologiske fund, skriftlige kilder og etnogra-fisk materiale viser, at sømglatteren har været anvendt siden yngre jernalder, op gen-nem middelalder og indtil 1800-tallet. Formen og brugen har således været uændret i mere end 1000 år.Naturvidenskabelige undersøgelser har påvist, at sømglattere fra det karolingi-ske Europa og fra vikingetidens Ribe er fremstillet af enten potaskeglas eller af et bly-silikat kalkglas med et højt indhold af bly, aluminium, jern, barium og antimon. Analyserne viser, at sømglattere fremstillet af dette bly-silikat kalkglas kemisk er iden-tisk med produktionsslagger fra bly- og sølvminen i Melle i det sydlige Frankrig, og at de således er fremstillet af omsmeltede slagger. Sømglattere er dermed med til at un-derbygge vores viden om datidens handelsforbindelser mellem Frankerriget og Ribe.
Complete list of metadata

https://hal-univ-orleans.archives-ouvertes.fr/hal-02889003
Contributor : SCD Université d'Orléans Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, July 3, 2020 - 2:47:30 PM
Last modification on : Thursday, May 5, 2022 - 11:18:01 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02889003, version 1

Citation

Torben Sode, Bernard Gratuze. Franske forbindelser - sømglattere fra vikingetidens Ribe. By, Marsk Og Geest, Liljebjerget, 2015, 27, pp.59-70. ⟨hal-02889003⟩

Share

Metrics

Record views

16